Novo! e-Parking

Zaštita osobnih podataka

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka društvo Obala i lučice d.o.o., (dalje “Društvo”), Andrije Medulića 2/II, 23000 Zadar, OIB: 92410865062, kao voditelja obrade osobnih podataka utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnicima ovih web stranica pružamo informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija. Poveznica do ove Izjave o zaštiti osobnih podataka dostupna je na naslovnici i stranici koja sadrži sve dokumente i poveznice ovog društva.

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Društvu Obala i lučice d.o.o. kao voditelju obrade osobnih podataka izrazito je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka u našem poslovanju stoga poslujemo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Društvo može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.
1.1. Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke koji su nužni u i to u sljedeće svrhe:
a) naplate usluge parkinga (korištenja javnih parkirnih površina)
b) izdavanje karata za parking uslugu
c) izdavanje računa za naplatu usluga
d) obrade uloženih prigovora,
e) obrade zahtjeva za pristup informacijama,
f) obrade upita o uslugama,
e) premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila (usluga pauka)

Društvo voditelj obrade za osobne podatke kojima samo raspolaže, te pri tom prikuplja, obrađuje, pohranjuje osobne podatke:
- zaposlenika Društva,
- članova Skupštine Društva
- kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku zapošljavanja
vanjskih suradnika,
- korisnika usluga društva
u skladu s načinima i rokovima određenima zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira poslovanje Društva te u skladu s pozitivnim zakonskim propisima zaštite podataka te ih u sukladno zakonskim obvezama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama u određenim slučajevima i javno objavljuje na web stranicama Društva.
Osobni podaci, koji nisu u okvirima gore navedenog a prikupljeni su u sklopu poslovnih djelatnosti, Društva obrađuju se isključivo temeljem prethodno dane privole ispitanika u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 2016/679.
1.2. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA
Društvo koristi i sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti korisnika usluga, zaposlenika i posjetitelja. Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor unutar poslovnih prostora, čiji su perimetri kamera označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, i to:
Svrha: zaštita osoba i imovine
Pravni temelj: legitiman interes društva Obala i lučice d.o.o.
Primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
Čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

2. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
Na službenim internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na predmetnoj stranici koriste se tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta i funkcionalni koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.
Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Društvo prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Društvo neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.
Za korištenje pojedinih sadržaja naše web stranice morate se registrirati i pri tom nam dati svoje osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, email adresa, zaporka i drugi podaci koji se traže prilikom registracije) koje pohranjujemo do trenutka kada zatražite brisanje svoje registracije.
Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Društvo putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na dpo(manki)oil(tocka)hr.
Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

3. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći  kontakt podatke službenika za zaštitu podataka: dpo(manki)oil(tocka)hr.

Vaša prava su:

3.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

3.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

3.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

    Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
osobni podaci nezakonito su obrađeni;
osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

3.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

    radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

3.4.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

    osporavate  njihovu točnost
ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

3.5. Pravo na prigovor

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade našem imenovanom službeniku za zaštitu podataka.

4.DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Pristup vašim osobnim podacima pružamo isključivo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Društva na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Društvo koristi usluge tvrtki u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika i korisnika usluga Društva za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja poslovanja Društva, IT podrške, održavanja mrežnih stranica, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane, naplate potraživanja Društva, pravnih usluga i obrade dokumentacije Društva.
Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 
5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

 
6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 
7. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA - KONTAKT INFORMACIJE
Radi ostvarivanja svojih prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) možete se obratiti imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkom poštom na e-mail adresu dpo(manki)oil(tocka)hr ili pisanim putem na kontakt adresu:
"OBALA I LUČICE" D.O.O.,
Andrije Medulića 2/2,
23000 Zadar – HR
Web: http://www.oil.hr

8. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
Web: http://www.azop.hr

 

 9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

10. PITANJA I KOMENTARI
Voditelj obrade će odgovoriti na sve zahtjeve ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka te kako bismo odgovorili na sve Vaše upite u svezi obrade Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu imenovanog službenika za zaštitu podataka: dpo(manki)oil(tocka)hr.Promijenite svoje postavke kolačića  »